Yeni müfredatta “teknoloji bağımlılığı” ve “siber zorbalık” konuları yer alıyor

Türk yüzyılı eğitim modelinde, öğretim programlarının ortak metninde yer alan bilgilere göre, yerli ve yabancı literatür dikkate alınarak, sosyal bilimlerde 21. yüzyıl yeterlikleriyle güçlü ilişkileri olan 17 sektörel yeterlik belirlenmiş, sektörün kendine özgü yapısı ve çağın ihtiyaçları.

Bunlar; “zamanı algılama ve kronolojik düşünme”, “kanıta dayalı sorgulama ve araştırma”, “tarihsel empati”, “değişim ve sürekliliği algılama”, “toplumsal katılım”, “girişimcilik”, “mekansal düşünme”, “coğrafyayı araştırma”dır. coğrafi gözlem ve alan çalışması”, “harita”, “tablo, grafik, şekil ve diyagram”, “mantıksal akıl yürütme”, “felsefi inceleme”, “felsefi akıl yürütme”, “felsefi düşünce önerisi”, “eleştirel sosyolojik düşünme”, “analiz” tarihsel problemler ve karar verme becerileri.

Yeni sosyal bilgiler müfredatının geliştirilme sürecinde anlayışta köklü bir değişim yaşandı. Müfredatta öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği bilgiler, uygun zihinsel becerilerle bütünleştirilerek, bilgi ve becerileri bir arada yansıtan bir öğrenme hedefi olarak şekillendirilmiştir.

Program, bireyin sosyal konularda ihtiyaç duyduğu becerilerle donatılması amacıyla sosyal bilimler bakış açısıyla ve disiplinler arası anlayışla yetkinlik temelli müfredat modeline göre tasarlanmıştır.

Programda yer alan konularda yatay ve dikey bütünlük sağlanmıştır. Yatay düzeydeki konular öğrencinin çevresi, ili, ülkesi ve küresel bağlamda ele alınırken, dikey düzeyde ise ilkokuldaki hayat bilgisi, insan hakları ve vatandaşlık dersleri ile tarih dersleriyle bütünlük sağlanmıştır. Ortaöğretimde coğrafya dersleri. Bu bütünlük sağlanırken konu tekrarlarından kaçınılmış ve uygun becerilerle birleştirilerek öğrenme hedefleri oluşturulmuştur.


Değişiklikler

Sosyal bilgiler müfredatına “teknoloji ve sosyal bilimler” teması eklendi. Bu nedenle teknoloji kavramı yalnızca sosyal bilimler ve toplumsal hayatla olan ilişkisi bağlamında ele alınmıştır. Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin kültürel etkileşimdeki rolü, vatandaşlık haklarının kullanımında dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin etkileri gibi konular ele alındı.

Öğrencinin bir ürünün üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini öğrenme bağlamında incelemesinin önemli olduğu düşüncesiyle “Üretim, Dağıtım, Tüketim” teması yerine “Hayatımızda Ekonomi” teması eklenmiştir. Sebep ve sonuç.

“Ortak mirasımız” öğrenme alanında oyun ve oyuncakların tarihi, aile tarihi, ortak kültürel mirasımız, erken Anadolu yerleşimlerindeki sosyal yaşam ve Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının ortak kültürel mirasa katkıları üzerinde duruldu. miras.


Osmanlı İmparatorluğu'nun bir dünya devleti olma politikaları müfredatta yer almaktadır.

Türkistan coğrafyasında kurulan ilk Türk devletlerinin medeniyete katkısı, İslamiyet'in kabulü ile Türk sosyal ve kültürel hayatında meydana gelen değişimler, Anadolu'nun Türkleşme ve İslamlaşma süreci, Osmanlı Devleti'nin Türkleşmesinde etkili olan politikalar. dünya devleti, dünya dengelerindeki değişimler karşısında Osmanlı Devleti'nin gelişimi, uyguladığı yenilikler ve Osmanlı kültür ve medeniyetine değinildi.

“Yaşayan Demokrasimiz” öğrenme alanında Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk milletinin milli mücadele döneminde gösterdiği toplumsal dayanışmayı, Cumhuriyetin hayata katkısını, Cumhuriyetin ve demokrasinin temel niteliklerini işliyoruz. Demokrasi ve cumhuriyet kavramının ilişkisi, demokratik katılımın önemi, aktif vatandaşın özellikleri, temel hak ve sorumluluklar çerçevesinde sorunlara toplumsal çözüm üretimi, Türkiye Cumhuriyeti'nin idari yapısı, Ülkede demokrasinin geçmişten günümüze gelişimi ve bu süreçte karşılaşılan sorunlara değinildi.


Türk kültürünün yaşadığı geniş coğrafya yeni müfredata dahil ediliyor

Yeni müfredatla öğrencilere Türk kültürünün yaşadığı geniş coğrafya hakkında bilgi verilecek. Sağlanan yazılı ve görsel kaynaklar (Türk Devletleri Teşkilatı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) kullanılarak ülkenin Türk devletleri ve topluluklarıyla olan kültürel işbirlikleri tartışılacaktır.


“Milli vicdan” konularına vurgu yapıldı.

Yeni programda öğrencilerde “milli bilinç” ve “vatan sevgisi” oluşturmak amacıyla milli konulara daha fazla yer verildi. Öğrenciler “Hayatımızda Ekonomi” öğrenme alanında yer alan derslerde ulusal kalkınma hareketlerini nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte yorumlayacaklar.

Öğrenciler Atatürk döneminde yapılan sanayi hareketlerini yazılı ve görsel kaynaklar üzerinden inceleyeceklerdir. 1961'in devrim niteliğindeki otomobili, yakın zamanda hayata geçirilen ulusal kalkınma girişimleri, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Bilişim Vadisi, yerli Kovid aşısı TURKOVAC, ilk yerli otomobil TOGG, savunma sanayi projeleri, araştırma ve geliştirme gibi inovasyon süreçlerine örnekler verilecek. Ulusal kalkınmada etkili olan kalkınma çalışmaları.

Adalar Denizi, Karadeniz, Akdeniz ve Marmara Denizi sınırları açısından Mavi Vatan'ın ülke jeopolitiğindeki önemine, korunması ve savunulması açısından yer verilecektir. Ülkenin yargı yetkileri ve deniz menfaatlerindeki hakları ve çıkarları. Vatanseverliğin bir parçası olarak ülke mirasını korumanın ve bağımsız bir devlet olmanın önemi vurgulanacak.

Ulusal kalkınma girişimlerinin sosyal ve ekonomik etkilerinin niteliği, yeni kalkınma girişimlerinin etkinleştirilmesi açısından değerlendirilecektir. Bu süreçte bir TEKNOFEST örneği sunulacaktır.

Ayrıca öğrencilere milli mücadele, terör, darbe, afet, bilim, sanat, spor gibi olaylara ilişkin yazılı ve görsel kaynaklardan örnekler sunulacaktır.

Soru-cevap tekniği kullanılarak Türk toplumunun bu durumlar karşısında tutum ve davranışlarına ilişkin tahminlerde bulunulacaktır.

Müfredatta, Türk toplumunun milli meselelere karşı tutumu, ülkenin Türk dünyası ile kültürel işbirlikleri, ülkenin bölgesel ve küresel sorunların çözümündeki rolü, ülkenin milli kalkınma hamlelerinin nedenleri ve sonuçları gibi konular yer aldı.


Kadın milli voleybol takımı Mete Gazoz, Alper Gezeravcı özgeçmişte

Yeni programla sorumluluğun değeri vurgulanarak topluma karşı görev bilinci oluşturulacak. Müfredatta 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye kadın milli voleybol takımının dünya şampiyonluğu, ampute erkek milli futbol takımının dünya şampiyonluğu, Mete Gazoz'un yayda olimpiyat ve dünya şampiyonluğu, Sümeyye Boyacı'nın dünya şampiyonluğu yer alıyor. Yüzmede Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu gibi önemli isimleri tanıtıldı.

Türk milletinin milli mücadele sırasındaki milli birlik ve beraberlik ruhu ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki Türk milletinin milli birlik ve beraberlik ruhu karşılaştırılarak bu dönemdeki tutum ve davranışlardaki benzerlik ve farklılıklar ortaya çıkarılmıştır. .


Yeni müfredatta küreselleşmenin etkileri

Ayrıca küreselleşmenin insan ve toplumsal hayata etkileri Kovid-19 salgını özelinde ele alınacak. Öğrenciler bu salgının bireysel, toplumsal ve küresel etkilerine değinerek küreselleşme kavramını somutlaştırabileceklerdir.

Afetlerin etkilerini azaltmak için neler yapılabileceği konusunda sınıf tartışması yapılacaktır. Afetlerin etkilerinin azaltılmasında temel unsurlardan birinin doğayı tanımak ve doğa-insan etkileşimini anlamak olduğu vurgulanacak, insanların üstlenmesi gereken sorumluluklar vurgulanacaktır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan raporlarla afetlere hazırlıklı olmanın önemi vurgulanacak.

Afetlerin etkilerinden korunmak için yaşadıkları yerin nasıl afete hazır hale getirilebileceği konusunda öğrencilerin görüşleri toplanacaktır. Afete hazırlık örnekleri incelenerek öğrencilerin duyarlılık değeri bağlamında afet bilinci geliştirmeleri desteklenecektir. Daha sonra öğrencilerden afet öncesinde, sırasında ve sonrasında ne yapılması gerektiğine ilişkin bir aile acil durum planı hazırlamaları istenecektir.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler de yeni müfredata dahil edildi.


Dijital vatandaşlık müfredata girdi

Öğrencilerin bilgi teknolojileri ve dijital vatandaşlık alanlarında ihtiyaç duyacağı yeni konular da programa eklenmiştir.

E-devlet, e-nabız, e-okul ve EBA uygulamalarının vatandaşlara sunduğu hizmetlere ilişkin haberler dijital kaynaklardan incelenerek haklarla ilişkilendirilecek. Teknolojinin insan yaşamına etkisine ilişkin vaka çalışmaları veya hikayeler incelenecektir.

Öğrencilere, kamu hizmeti sağlayan dijital uygulamalara ilişkin vaka çalışmaları ve incelemelere dayalı olarak, dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin hak kullanımına etkileri hakkında sorular sorulacak.

Dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin e-devlet, e-nabız, TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) hizmetleri gibi olumlu etkileri ile siber zorbalık, güvenliğin ve kişisel verilerin gizliliğinin tehlikeye atılması gibi olumsuz etkileri grup çalışmasıyla aktarılan kaynaklar, öğrenciler Konuyla ilgili bilgi toplayabilecektir.

Bu aşamada mahremiyet değerine değinilecek ve kişisel bilgi, belge ve fotoğrafların sosyal medyada erişilebilirliğinin sınırlandırılmasının ve kişisel bilgileri içeren dijital araçların bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanılmasının önemi gerçek hayattan örneklerle anlatılacaktır. .

Ayrıca teknoloji kullanımının bağımlılığa dönüşmemesi için kontrollü kullanılması gerektiği vurgulanacak ve sağlıklı yaşamın önemi vurgulanacak.

Öğrenciler, dijitalleşmenin ve teknolojik gelişmelerin vatandaşlık haklarının kullanılmasındaki olumlu ve olumsuz yönlerini güncellik ve bilimsellik açısından münazara tekniğini kullanarak değerlendirebilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir