Ticaret Bakanlığı enflasyon düzeltmesine esas olacak mali tablolara açıklık getirdi.

Bakanlığın hazırladığı “Enflasyon düzeltmesi uygulayan şirketlerin esas alacağı mali tablolara ilişkin tebliğ” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Açıklamada, 2023 ve sonraki hesap dönemlerinde uygulanacak enflasyon düzeltmesine ilişkin genel kurul ve yönetim organının esas alacağı bütçenin belirlenmesi amaçlandı.

Mali tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Kurumu tarafından belirlenen muhasebe ilkelerine göre hazırlamak zorunda olan şirketlerin Kanunun 88'inci maddesi uyarınca hazırlayacakları enflasyona göre düzeltilmiş mali tabloları esas alınacaktır.

Bu kapsam dışında kalan şirketlerde, 6564 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 33 üncü maddesi hükümlerine göre enflasyon düzeltmesi uygulanan bilançolar ile enflasyon düzeltmesi uygulanmayan hesaplar birlikte dikkate alınacaktır. 213 ve 2023 hesap yılına ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra no: 555).

Esas, ticaret siciline kayıtlı sermaye miktarı olacaktır.

Bu kapsamda serbest yedek akçeler ve diğer dağıtılabilir kaynaklardan, sermaye artırım ve azaltımları, birleşme, bölünme, tür değişikliği işlemleri düşüldükten sonra kalan değerden temettü dağıtımının belirlenmesinde enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolar esas alınacaktır. , sermaye işlemleri, kayıp ve iflas durumları. 3'üncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kanun veya toplum sözleşmesi uyarınca mali yıl net kârı esas alınır; Dönem içinde kar ve kazanç dağıtımları, yedek akçeler, temettü sahiplerine yapılan ödemeler ve dağıtılan temettü avanslarına ilişkin hesaplamalarda enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolar esas alınacaktır.

Şirket sermayesi üzerinde yapılacak değerlendirmede şirket siciline kayıtlı sermaye miktarı esas alınacaktır.

Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan sermaye düzeltmesi olumlu farkları, bunların dışındaki diğer sermaye kalemlerine ve fazla iç kaynaklara ilişkin olumlu farklar, zararlar ve enflasyon düzeltmesi enflasyonundan kaynaklanan zararlar dahil olumsuz farklar, uygulama kapsamında varlıklara eklenebilecektir. Sanat. Türk Ticaret Kanunu'nun 462'si.

Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan negatif sermaye düzeltmesi farkları ve enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan diğer negatif farklar, genel kurulda alınacak karara bağlı olarak sermaye azaltımı veya pozitif farklar veya diğer iç kaynaklarla telafi edilebilir.

Tebliğ hükümleri uyarınca alınacak kararlarda şirketin vergi yükümlülüklerine ve kârdan pay alacak kişilere ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir